FOTO-INTRODUCCIÓN-PLANES-DIRECTORES

ELABORACIÓ DE PLANS DIRECTORS

L´enllumenat públic a les ciutats ha crescut de la mà del desenvolupament d´aquestes i de l´evolució dels costums socials, però sovint hi ha hagut una manca de planificació. Això és evident, sobretot pel que fa a la il·luminació ornamental.

La substitució de fonts de llum tradicionals per fonts de llum LED per a la il·luminació de les nostres ciutats està avalada per moltes raons, no obstant, en molts casos, aquesta substitució es fa sense un criteri clar, tret del de l´eficiència energètica.

Aquest és el moment de repensar de manera global la il·luminació tradicional de les nostres ciutats, i de posar en qüestió les variables que tradicionalment s´han donat com a certes, com ara: a major il·luminació més seguretat. Advoquem per allò que anomenem Urbanisme de la llum.

És per això que el nostre equip, format per professionals de diversos àmbits, s´ha especialitzat en l´elaboració de Plans Directors d´Enllumenat Ornamental, que responguin a les necessitats de la ciutat, dels seus monuments i sobretot de la seva ciutadania; sempre partint d´un ús coherent dels recursos.